Архива јавне набавке

Јавне набавке 2018

ЈН 09/18

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив 09/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга поправке спортске опреме и мобилијара за потребе Градске општине Чукарица. Jaвни позив

ЈН 10/18

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив 10/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за пружање услуга помоћи геронто-домаћица.

ЈН 12/18

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив 12/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга стручног надзора - Набавка услуга надзора над текућим и капиталним одржавањем објеката ГО Чукарица . Конкурсна докумнетација

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 12/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга стручног надзора – Набавка услуга надзора над текућим и капиталним одржавањем објеката ГО Чукарица.

ЈН 11/18

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив 11/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку хране за потребе ГО Чукарица.

ЈН 17/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 17/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за Услуге организације спортске манифестације Зимски фудбалски турнир.

ЈН 14/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 14/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за Услугеорганизације излета за грађане.

ЈН 15/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 15/18 за подношење понуда у отвореном поступку Набавка услуга – одржавања парковских површина које нису у надлежности ЈКП на територији ГО Чукарица.

ЈН 16/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 16/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга Израда Плана развоја шривреде и Плана развоја пољопривреде општине Чукарица.

ЈН 13/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за достављање понуда ради закључења уговора за набавку радова на рушењу бесправно подигнутих објеката бр. 13/18.

ЈН 02/18

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације за јавну набавку у поступку 02/18 – одговор на постављено питање заинтересованог лица.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњења конкурсне документације ЈН 02/18. Појашњење 5 Појашњење 6 Појашњење 7

ЈН 03/18

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење и измену конкурсне документације за јавну набавку у поступку 03/18.

ЈН 19/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 19/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга осигурања за потребе Градске општине Чукарица.

ЈН 20/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 20/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга обезбеђења објеката Управе ГО Чукарица.

ЈН 21/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга одржавања атарских путева 21/18.

ЈН 22/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности 22/18 ради закључења уговора на пружању услуга утовара, превоза и ваљања рециклираног асфалта.

ЈН 18/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 18/18 за подношење понуда у отвореном поступку заједничке јавне набавке услуга превоза ученика у другом полугођу школске 2017/2018. године и у првом полугођу школске 2018/2019. године.

ЈН 23/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 23/18 за подношење понуда ради закључења уговора за ЈНМВ – Услуге систематских прегледа запослених према захтеву Наручиоца.

ЈН 25/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 25/18 за подношење понуда ради закључења уговора за ЈНМВ – Набавка пића за потребе општинског бифеа.

ЈН 24/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позиив 24/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за пружање Услуге помоћи - помоћ родитељима деце са инвалидитетом.

Управа Градске општине Чукарица објављујеизмену конкурсне документације24/18 за подношење понуда у поступку јавен набавке мале вредности ради закључења уговора за пружање Услуге помоћи – помоћ родитељима деце са инвалидитетом.

Управа Градске општине Чукарица објављује конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности II-03 БР 404-272/18-2. Услуге помоћи – помоћ родитељима деце са инвалидитетом ЈН 24/18.

ЈН 26/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позиив 26/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга – чишћења објеката Управе и месних заједница за потребе Градске општине Чукарица

ЈН 27/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 27/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга обезбеђења објеката Управе ГО Чукарица.

ЈН 28/18

Управа ГО Чукарица објављује позив 28/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке грађевинских пакета.

ЈН 29/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 29 /18 за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова постављање рампи и лифт рампи за лица са инвалидитетом. Конкурсну документацију можете преузети овде.

ЈН 30/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за подношење понуда 30/18 у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку добара- Набавка софтвера за финансијско материјално књиговодство за Управу ГО Чукарица. Конкурсну документацију можете преузети овде.

ЈН 31/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 31/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга студентске задруге за потребе Управе.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 31/18 ради закључења уговора за набавку услуга студентске задруге за потребе Управе ГО Чукарица.

ЈН 32/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 32/18 за подношење понуда ради закључења уговора за ЈНМВ – Услуге одношења кабастог смећа и сече.

ЈН 33/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 33/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга – Хипотерапије за особе са инвалидитетом.

ЈН 34/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 34/18 за подношење понуда ради закључења уговора за ЈНМВ–Набавка Услуге израде сајта Општине.

ЈН 36/18

Управа ГО Чукарица објављује јавни позив 36/18 и конкурсну документацију.

ЈН 39/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 39/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за јавну набавку мале вредности - добра - Набавка и уградња опреме за видео надзор на парковским површинама.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације – одговор на постављено питање заинтересованог лица.

ЈН 41/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за достављање понуда ради закључења уговора за набавку радова на рушењу бесправно подигнутих објеката бр. 41/18.

ЈН 38/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 38/18 за подношење понуда у отвореном поступку резервисане јавне набавке ради закључења уговора за извођење радова на капиталном одржавању зграде Управе ГО Чукарица.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације јавне набавке 38/18.

ЈН 43/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 43/18 за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга утовара, превоза и ваљања рециклираног асфалта.

ЈН 40/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 40/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку добара – канцеларијски материјал за потребе Управе ГО Чукарица.

Управа Градске општине Чукарица објављује јавни позив 40/18, конкурсну документацију 40/18 и појашњење конкурсне документације 40/18.

ЈН 42/18

Управа Градске општина Чукарица бјављује позив 42/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредност ради закључења уговора за набавку добра- Набавка службеног аутомобила.

ЈН 44/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 44/18 за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ради закључења уговора за набавку добара – израда пројектне документације за ДЗ “Др Симо Милошевић” - у Железнику.

ЈН 46/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 46/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку добара – Набавка тонера.

ЈН 47/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 47/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку добара – Набавка рачунарске опреме.

ЈН 45/18

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив ЈНМВ 45/18 за подношење понуда ради закључења уговора за набавку услуга рестаурације споменика и спомен обележја општине Чукарица.

ЈН 50/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 50/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга поправке спортске опреме и мобилијара за потребе Градске општине Чукарица, а према спецификацијама и карактеристикама садржаним у конкурсној документацији.

ЈН 48/18

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације 48/18 – одговор на постављено питање заинтересованог лица.

ЈН 51/18

Управа Градске општине Чукарица објављује јавну набавку 51/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 51/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 51/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 51/18.

ЈН 52/18

Управа Градске општине Чукарица објављује јавну набавку 52/18.

ЈН 53/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 53/18, за подношење понуда у поступку јавне набавке грађевинских пакета.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 53/18.

ЈН 54/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 54/18, ради закључења уговора за набавку радова на рушењу бесправно подигнутих објеката.

ЈН 56/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 56/18.

Градска општина Чукарица објављује одлуку о додели уговоро ЈН 56/18.

ЈН 55/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 55/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 55/18.

ЈН 57/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 57/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 57/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 57/18.

ЈН 58/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 58/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 58/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 58/18.

ЈН 59/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 59/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 59/18.

ЈН 37/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 37/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности пади закључења уговора за набавку услуга – Израда стратегије развоја Градске општине Чукарица за период 2019-2024. године.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 37/18.

ЈН 62/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за ЈН 62/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 62/18.

ЈН 60/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 60/18.

Управа Грдаске општине Чукарица објављује обавештење о продужењу рока за достављање понуда за јавну набавку 60/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о обустави поступка ЈН 60/18.

ЈН 61/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за ЈН 61/18.

права Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 61/18.

ЈН 63/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН мале вредности бр.63/18 за подношење понуда ради закључења уговора за Набавку добара – слатких новогодишњих пакетића за децу.

Управа Градске општине Чукарица објављују одлуку о додели уговора ЈН 63/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 63/18.

ЈН 64/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 64/18 за подношење понуда ради закључења уговора за набавку услуга штампања образаца, фасцикли, позивница и сл. за потребе Градске општине Чукарица, а према спецификацији и карактеристикама садржаним у конкурсној документацији.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору.

ЈН 67/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 67/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 67/18.

ЈН 65/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 65/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 65/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 65/18.

ЈН 66/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 66/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 66/18.

ЈН 68/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 68/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 68/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 68/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 68/18.

ЈН 69/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 69/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 69/18.

ЈН 49/18

Управа Градске општине Чукарица објављује исправку техничке грешке одлуке о додели уговора ЈН 49/18.

ЈН 70/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 70/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 70/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 70/18.

Јавне набавке 2019

ЈН 01/19

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив 01/19 за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ради закључења уговора за набавку електричне енергије.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 01/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 01/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 01/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 01/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 01/19.

ЈН 04/19

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив 04/19 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за пружање услуга помоћи геронто-домаћица.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 04/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 04/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 04/19.

ЈН 06/19

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив 06/19 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности по партијама ради закључења уговора за набавку добара – набавка горива: бензина и дизел горива за потребе Градске општине Чукарица.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 06/19.

ЈН 05/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 05/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 05/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 05/19.

ЈН 03/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 03/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 03/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 03/19.

ЈН 10/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 10/19.

ЈН 09/19

Управа Грдаске општине Чукарица објављује позив ЈН 09/19 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за јавну набавку - добра - поклон ваучери за учеснике спортских такмичења.

ЈН 02/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 02/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 02/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 02/19.

ЈН 07/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 07/19.

ЈН 08/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 08/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 08/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 08/19.

ЈН 12/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 12/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 12/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 12/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 12/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 12/19.

ЈН 15/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 15/19 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку радова на поправци спортске опреме и мобилијара за потребе Градске општине Чукарица, а према спецификацији и карактеристикама садржаним у конкурсној документацији.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 15/19.

ЈН 11/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга одржавања атарских путева 11/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 11/19.

ЈН 16/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 16/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену јавног позива и измену конкурсне документације ЈН 16/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 16/19.

ЈН 13/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 13/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 13/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 13/19.

ЈН 14/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 14/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 14/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује другу измену конкурсне документације ЈН 14/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 14/19.

ЈН 17/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 17/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену јавног позива, измену конкурсне документације и одговор ЈН 17/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 17/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 17/19.

ЈН 20/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 20/19 за подношење понуда ради закључења уговора за ЈНМВ – Услуге одношења кабастог смећа и сече стабала.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 20/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 20/19.

ЈН 18/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 18/19 за достављање понуда у поступку ЈНМВ радова на уређењу бујичних сливова.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 18/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 18/19.

ЈН 19/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 19/19 за подношење понуда у поступку ЈНМВ ради закључења уговора за пружање Услуге помоћи – помоћ родитељима деце са инвалидитетом.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 19/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 19/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 19/19.

ЈН 22/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 22/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену јавног позива, измену конкурсне документације и одговор ЈН 22/19.

ЈН 21/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 21/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену јавног позива и конкурсне документације ЈН 21/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 21/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 21/19.

ЈН 23/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 23/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 23/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 23/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 23/19.

Управа Градске општине Чукарица објављују одлуку о додели уговора ЈН 23/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 23/19.

ЈН 25/19

Управа Градске општине Чукарица објављујуе позив 25/19 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку добара – Набавка тонера.

Управа Градске општине Чукарица објављују обавештење о закљученом уговору ЈН 25/19.

ЈН 24/19

Управа Градске општине Чукарица објављује oбјављује позив 24/19 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга обезбеђења објеката Управе ГО Чукарица.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 24/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 24/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 24/19.

ЈН 27/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 23/19.

Управе Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 27/19.

Управа Градске општине Чукарица објављују обавештење о закљученом уговору ЈН 27/19.

ЈН 28/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 28/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 28/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 28/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације 28/19 и обавештење о продужењу рока ЈН 28/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 28/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 28/19.

ЈН 26/19

Управа Градске општине Чукарица позив ЈН 26/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 26/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује Обавештење о закљученом уговору ЈН 26/19.

ЈН 29/19

Управа Градске општине Чукарица објављује ЈН 29/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 29/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 29/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 29/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 29/19.

ЈН 30/19

Управа Градске општине Чукарица објављује ЈН 30/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о обустави поступка ЈН 30/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о обустави поступка ЈН 30/19.

ЈН 31/19

Управа Градске општине Чукарица објављује ЈН 31/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о обустави поступка ЈН 31/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује Обавештење о обустави поступка ЈН 31/19.

ЈН 32/19

Управа Градске општине Чукарица објављује ЈН 32/19. Одлука о покретању

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 32/19.

ЈН 33/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 33/19 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за јавну набавку мале вредности 33/19 – ДОБРА – набавка рачунарске опреме – рачунари и штампачи, за потребе Управе Градске општине Чукарица за 2019. годину.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о доделу уговора ЈН 33/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 33/19.

ЈН 35/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 35/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 35/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 35/19.

ЈН 34/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за ЈН 34/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 34/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 34/19.

ЈН 36/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 36/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 36/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 36/19.

ЈН 37/19

Управа Градске општине Чукрица објављује позив ЈН 37/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 37/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 37/19.

ЈН 38/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 38/19 за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ради закључења уговора за извођење радова на капиталном одржавању Дома здравља Остружница.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 38/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 38/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 38/19.

ЈН 39/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 39/19 за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ради закључења уговора за извођење радова на текућем одржавању објеката месних заједница и Управе.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 39/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 39/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о првој измени уговора ЈН 39/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о другој измени уговора ЈН 39/19.

ЈН 41/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 41/19 за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ради закључења уговора за извођење радова на реконструкцији унутрашње саобраћајнице у насељу „Филмски град“.

ЈН 43/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 43/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 43/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 43/19.

ЈН 40/19

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 40/19.

ЈН 42/19

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 42/19.

ЈН 44/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 44/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку ЈН 44/19.

ЈН 45/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 45/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 45/19.

ЈН 46/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 46/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку за ЈН 46/19.

ЈН 47/19

Управа ГО Чукарица објављује позив ЈН 47/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 47/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 47/19.

ЈН 49/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 49/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 49/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 49/19.

ЈН 48/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за достављање понуде у постуку јавне набавке мале вредности 48/19- Пакета за доходовне активности- алата за радно осамостаљивање интено расељених лица.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о продужењу рока за достављање понуда за ЈН 48/19

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 48/19.

ЈН 51/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 51/19 за подношење понуда ради закључивања уговора за јавне набавке мале вредности- Набавка пића за потребе општинског бифеа.

ЈН 50/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 50/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку ЈН 50/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 50/19.

ЈН 53/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 53/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку ЈН 53/19.

ЈН 55/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 55/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 55/19.

ЈН 52/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 52/19. Јавна набавка

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 52/19.

ЈН 56/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 56/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 56/19.