Председник скупштине

Председник и заменик

Председник Скупштине општине:
- представља Скупштину и организује рад Скупштине,
- сазива и председава седницама Скупштине,
- обавља друге послове утврђене Статутом и Пословником Скупштине општине.

Председник Скупштине се бира на предлог најмање једне трећине одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Скупштине има заменика, који га замењује у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност. Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.


Председник скупштине ГО Чукарица

 

 

 

 

 

 

 

МИЛАН СТОЈИЋ

тел. 3052-135,

факс 3025-473,

e-mail: mstojic@cukarica.rs

Рођен 13. априла 1940. године. Завршио Филозофски факултет - Социологија. Радио је као професор социологије у XIII и XIV београдској гимназији, Начелник за просвету, културу, физичку културу, дечију заштиту и здравство у Општини Чукарица, Секретар општинских интересних заједница друштвених делатности Чукарице, Директор ЈП ''Пословни простор општине Чукарица''. Одборник у Скупштини града Београда 1992. године.

У пензији од 2005. године.

Ожењен, отац двоје деце.

Члан Социјалистичке партије Србије.


Заменик председника скупштине ГО Чукарица

 

 

 

 

 

 

 

МИРЈАНА АНДРИЋ

тел. 3052-135,

факс 3052-473,

e-mail: mandric@cukarica.rs

Рођена 15.06.1959. године у Апатину где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Факултету политичких наука у Београду и стекла звање дипломираног политиколога - новинара.

Радила је у Информативној редакцији програма 202 као новинар сарадник од 1986. до 1988. године. Радну каријеру наставља као стручно-политички сарадник ССРН општине Раковица 1988. године. Један део живота провела је у Хрватској где је радила као референт у Туристичком предузећу "Istratours" у Умагу. По повратку у Србију постаје директор Графичко-издавачког предузећа "Viba&Duga" од 1990. до 1996. године. Каријеру приватног предузетника наставља као оснивач и директор Предузећа за производњу амбалаже од пластике "Conit" од 1996. до 2002. године. Од 2002. године била је оснивач и директор Предузећа "Anding trade" д.о.о. Београд.

Члан је СНС од њеног оснивања. Обављала је разне функције од потпредседника МО "Баново брдо" до члана Главног одбора СНС.

Одборник је у општини Чукарица од 2012. године.

У периоду од 2014. до 2016. године била је народни посланик у Народној скупштини Републике Србије где је била члан Одбора за културу и информисање и Одбора за правосуђе и локалну самоуправу.

Удата, мајка једног детета.

Говори енглески језик.


Скупштина општине

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина Градске општине Чукарица има 45 одборника, који се бирају на период од четири године. Скупштина се састаје се потреби, а најмање једном у три месеца.

Скупштина ГО Чукарица у складу са законом:
- Доноси одлуку о потврђивању мандата одборника;
- Доноси Статут Градске општине Чукарица;
- Доноси Пословник Скупштине општине;
- Доноси Одлуку о Општинској управи;
- Доноси буџет и завршни рачун буџета Општине;
- Утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
- Доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
- Доноси прописе и друге опште акте;
- Даје аутентично тумачење аката које је донела;
- Расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине;
- Доноси одлуку о самодоприносу;
- Оснива службе, јавна предузећа, установе и организације и врши надзор над њиховим радом;
- Доноси одлуке о образовању промени подручја и укидању месне заједнице и одлуке о оснивању месне заједнице и акт о организацији месне заједнице;
- Доноси одлуку о оснивању туристичке организације;
- Именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте;
- Именује и разрешава управне и надзорне одборе јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач;
- Бира и разрешава председника и заменика председника Скупштине;
- Поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
- Бира и разрешава председника Општине, и на предлог председника Општине бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
- Поставља и разрешава јавног правобраниоца и његове заменике;
- Утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
- Даје мишљење о предлогу Статута Града Београда;
- Даје сагласност на употребу назива, грба и другог обележја Општине;
- Бира и разрешава чланове радних тела и комисија Скупштине општине;
- Доноси одлуке о удруживању и сарадњи са општинама и јединицама локалне самоуправе у земљи и иностранству;
- Доноси одлуку о додели највишег признања општине Чукарица „Матија Бан";
- Даје предлоге за називе улица и тргова на територији Градске општине Чукарица;
- Разматра извештаје о пословању јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач;
- Разматра информације о раду јавних предузећа, установа и служби, чији је рад од непосредног интереса за функционисање Градске општине Чукарица;
- Бира и разрешава председника, секретара и чланове Општинске изборне комисије;
- Доноси одлуку о изменама и допунама Статута Градске општине Чукарица;
- Доноси акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју;
- Предлаже надлежном министарству чланове Комисије за признавање права и враћање земљишта ранијем власнику које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из области откупа пољопривредних производа за Општину Чукарица;
- Доноси одлуку о оснивању Канцеларије за младе и врши надзор над њеним радом, у складу са Стратегијом и Акционим планом Града;
- Доноси план и програм коришћења и заштите пољопривредног земљишта на свом подручју;
- Доноси предлог мера за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда на свом подручју;
- Доноси програм уређења јавних површина и дечјих игралишта на свом подручју;
- Предлаже мере за постављање и уређење објеката јавне расвете на свом подручју;
- Доноси Предлог програма за уређење градског грађевинског земљишта и изградњу капиталних објеката и изградњу и одржавање комуналне инфраструктуре;
- Обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Града Београда.