Општинско правобранилаштво има овлашћења да заступа Градску општину Чукарица у свим споровима и поступцима пред судовима и другим органима, стара се о имовинским правима и интересима Општине и даје мишљења у поступцима који се воде пред општинским органима у којима може бити повређен интерес Градске општине Чукарица.

Општинског правобраниоца поставља Скупштина општине на период од најдуже пет година. Исто лице може бити поново бирано за општинског правобраниоца и за заменика општинског правобраниоца.

Општински правобранилац може имати највише три заменика, које поставља Скупштина општине на период од најдуже пет година. Одлуку о Општинском правобранилаштву доноси Скупштина општине.

Општински правобранилац општине Чукарица прима странке сваког четвртка, од 12.00 до 14.00. Пријем код општинског правобраниоца потребно је заказати на тел. 3052-202.


 

Општински правобранилац:

 

 

igor_mitrovicИГОР МИТРОВИЋ

Рођен је 23.04.1978. године у Приштини. Основну школу и средњу Прву приштинску гимназију завршио је у Приштини. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Приштини 2000. године, а правосудни испит је положио 2003. године. Докторске студије уписао је 2012/2013 године на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу.

Радио је у ОСЗ ''Приштина'' у Приштини и у Пореској управи - филијала Вождовац. У адвокатури је од 2006. године.

Живи на Чукарици, ожењен је и отац двоје деце.

тел. 3052-202, e-mail: javno_pravobranilastvo@cukarica.rs