Послови озакоњења објеката


Законски оквир

Прописи које у свом раду примењује Одељење за послове озакоњења објеката:

Закон о озакоњењу објеката (“Сл. гласник РС”, бр. 96/15 и 83/117);

Закон о општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и “Сл. гласник РС, бр.30/10) и (“Сл. гласник РС”, бр.18/26 и 95/18);

Закон о становању и одржавању стамбених зграда (“Сл. гласнк РС”, бр.104/16);

Закон о основама својинскоправних односа (“Сл. лист СФРЈ”, бр.6/80 и 36/90, “Сл. Лист СРЈ”, бр.29/96 и “Сл. гласник РС”, бр.115/05- др. Закон”);

Закон о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09- испр.,64/10-одлука УС,24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- др. Закон);

Правилник о класификацији објеката (“Сл. гласник РС”, бр.22/15)

Одлука о одређивању спратности по зонама за објекте који се налазе у поступку озакоњења на територији града Београда, Скупштине града Београда од 28.12.2015. године.Потребна документација

У оквиру покренутог поступка, у складу са одредбама Закона о озакоњењу доставља се:

- извештај о затеченом стању објекта који израђује привредно друштво, односно

правно лице или предузетник, који су уписани у одговарајући регистар.

-елаборат геодетских радова који израђује овлашћена геодетска организација;

-доказ о решеним имовинскоправним односима на земљишту на коме је изграђен објекат који је предмет озакоњења;

-када је предмет озакоњења надзиђивање, претварање заједничких просторија у стан или пословни простор или припајање заједничких просторија суседном стану доставља се извод из листа непокретности за зграду и све посебне делове зграде и доказ прописан одредбама закона којима се уређује одржавање стамбених зграда о регулисању међусобних односа између власника незаконито изграђеног објекта и скупштине стамбене заједнице осим за просторије које су сходно акту министарства надлежног за послове одбране додељене као „нужни смештај“ и 

-други докази предвиђени одговарајућим прописима.


Такса за озакоњење објеката

За све објекте у поступку озакоњења плаћа се такса за озакоњење пре издавања решења о озакоњењу која се уплаћује у износу од 70% у корист јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази незаконито изграђен објекат и у износу од 30% у корист буџета Републике Србије и износи :

-5.000 динара за озакоњење породичног објекта или стана корисне површине до 100m², помоћне и економске објекте, производне и складишне објекте, као и све друге објекте и радове из чл.145 Закона о планирању и изградњи;

-15.000 динара за породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 100m² дo 200m²;

-20.000 динара за породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 200m² дo 300m²;

-50.000 динара за породичне стамбене објекте и станове корисне површине преко 300m² и

-250.000 динара за стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова корисне површине до 500m² и комерцијлне објекте до 500m².

 

МЕСТО ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Шалтер 1 ГО Чукарица сваког радног дана од 7.30 до 15.30

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА:

ozakonjenje@cukarica.rs