Служба правне помоћи

Сходно Закону о бесплатној правној помоћи ( ,,Сл. Гласник РС“ бр.87/2018 ), подзаконским актима који регулишу ову материју, Закона о локалној самоуправи (,,Сл.Гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018 ) Статута града Београда (Сл. Лист града Београда 39/08,6/10,23/13 и 60/19) ова служба пружа:

 

1. Бесплатну правну ПОДРШКУ која се састоји у пријему странака, обављању информативног разговора о правном проблему, сагледавању доказа и чињеница, те упућивању странке на надлежне органе и давање правног савета о начину и могућностима решавања конкретног правног проблема .

 

 

2. Бесплатну правну ПОМОЋ која обухвата осим правне подршке и састављање писмена као иницијалних аката у циљу покретања различитих поступака пред судом и другим државним органима( тужбе, захтеви, молбе ) и састављање других писмена (поднесци, притужбе, приговори, жалбе, писање ванредних правних лекова…) као и заступање, а пре пружања исте доноси се решење о одобравању бесплатне правне помоћи.

 

Бесплатну правну подршку грађани могу добити у:

 

-ГО ЧУКАРИЦИ ( Шумадијски трг 2 ),

Божица Вукадиновић-Цветковић контакт телефон 3052-244

 

и

 

-УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ ГО ЧУКАРИЦЕ ( ул. Даринке Радовић 35- Железник ), Владо Лазић контакт телефон 2571-092

 

Бесплатну правну помоћ грађани могу добити у

 

-ГО ЧУКАРИЦИ ( Шумадијски трг 2 ).

 

За бесплатну правну помоћ потребно је попунити одговарајући захтев, и приложити доказе који иду у прилог остваривању права на које се претендује. О поднетом захтеву се одлучује решењем.

 

Пријем странака за бесплатну правну подршку је од 09-12 часова сваког радног дана у Услужном центру Железник, а од понедељка до четвртка у просторији ГО Чукарица. Термини за бесплатну правну помоћ се посебно заказују.