Општинско веће чине председник општинезаменик председника општине и девет чланова Општинског већа, које бира Скупштина општине, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника, на период од најдуже четири године.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника општине. Када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује о избору заменика председника општине и чланова Општинског већа.

Председник општине је председник Општинског већа. Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији. Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат избором за члана Општинског већа.

Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице и одговоран је за законитост рада Општинског већа. Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја чланова. Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом, Статутом општине или Пословником Општинског већа, за поједина питања није предвиђена друга већина.

Надлежности Општинског већа:
- Предлаже Статут, буџет, Одлуку о организацији Општинске управе и друге акте које доноси Скупштина општине, 
- Непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине, 
- Доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе одлуку о буџету пре почетка фискалне године, 
- Врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина општине, 
- Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине, 
- Стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Града, односно Републике. 
- Поставља и разрешава начелника и заменика начелника Општинске управе, на основу јавног огласа. 
- Врши друге послове предвиђене законом и Статутом општине.