Секретар

Скупштина општине има секретара Скупштине који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар се поставља на предлог председника Скупштине на период од најдуже четири године. За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима Управе и радним искуством најмање три године.

Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности или спречености да обавља функцију. Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар Скупштине.

Секретар Скупштине ГО Чукарица

 

 

 

 

 

 

 

ГОРДАНА ПОПОВИЋ

тел. 3052-127,

факс 3052-473,

e-mail: gpopovic@cukarica.rs

Рођена је 17. јула 1976. у Београду. Дипломирала је на Правном факултету у Београду и положила је правосудни испит.

Након дипломирања, радила је као стручни сарадник у Општини Палилула. Од 2003. била је запослена у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање запослених – Филијала за град Београд, као виши стручни сарадник. У адвокатури је од 2005.

Говори енглески, немачки и италијански језик.

 

 

Заменик секретара Скупштине ГО Чукарица

 

 

 

 

 

 

 

ЈАСМИНА МИЛОШЕВИЋ

тел. 3052-138,

факс 3052-470,

e-mail: jmilosevic@cukarica.rs

Рођена 27.јула 1978. у Београду.
По струци дипломирани правник, са положеним стручним испитом за рад у органима управе.
Од 1999. до 2018. године запослена у Јавном предузећу "Пословни простор Земун".
Од 2018. запослена у ГО Нови Београд у Одељењу за скупштинске послове.
Говори течно енглески језик, служи се шпанским и немачким језиком.
Мајка троје деце.