Начелник Управе

Надлежност Управе:

- припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће;
- извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника општине и Општинског већа;
- решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
- обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник општине и Општинско веће.

 

У Управи за вршење сродних послова образују се унутрашње организационе јединице (одељења, службе, одсеци...). Руководиоце организационих јединица у оквиру Управе распоређује начелник.

 

Организационе јединице Управе ГО Чукарица су:


-Одељење за буџет и финансије

-Одељење за грађевинске и комуналне послове и координацију инвестиционог пројектовања

-Одељење за комуналну инспекцију

-Одељење за послове озакоњења објеката

-Одељење за заједничке послове

-Одељење за канцеларијске послове, управљање људским ресурсима и бирачке спискове

-Одељење за имовинско правне и стамбене послове

-Одељење за друштвене делатности и привредуНачелник и заменик начелника Управе ГО Чукарица

Општинском управом руководи начелник. За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Начелника Општинске управе, поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност. Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са Статутом општине и актом о организацији Општинске управе.


Начелник Управе ГО Чукарица:

 

 

 

 

 

 

 

 

БОЈАН ПОПОВИЋ

Рођен 22.03.1972. у Београду. Завршио Правни факултет Универзитета у Београду и положио Правосудни и Стручни државни испит.

Радио као Руководилац службе правних и кадровских послова и као заменик директора Правног сектора у бродоградилишту „Београд". Био је Секретар друштва у предузћу „Ратко Митровић" - нискоградња а након тога прелази у ГО Палилула где је радио на пословима самосталног стручног сарадника у Оделењу грађевинске и комуналне инспекције - одсек грађевинске инспекције.

Говори енглески језик

Ожењен је, отац једног детета.

тел. 3052-111, факс 3052-470, e-mail: nacelnik@cukarica.rs

 
Заменик начелника Управе ГО Чукарица:

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛИП СТОЈКАНОВИЋ

Рођен 27.10.1981. године у Београду. Похађао је ОШ "Ђорђе Крстић", а након ње завршио је XIII београдску гимназију. Након завршеног Правног факултета Универзитета у Београду положио правосудни испит 2013. године.
Од 2004. до 2009. године био оснивач и директор привредног друштва "Стојкановић Cо" Београд. Од 2009. до 2012. године радио у О.А.Д. "Јанковић Поповић Митић". Од 2013. до 2014. године радио је у привредном друштву "Лукић М.Ј.Д. Траде доо". Од 2014. до 2020. године радио као секретар Огранка Београд у Фармацеутској комори Србије. Говори енглески језик.


Ожењен, отац једног детета.

тел. 3052-115, факс 3052-470, e-mail: fstojkanovic@cukarica.rs