Председник

Председника општине бира Скупштина општине из реда одборника на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника општине.

Председнику општине и заменику председника општине, избором на ове функције, престаје мандат одборника у Скупштини општине. Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у општини.

Надлежности Председника општине:
- Представља и заступа Општину; 
- Предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина; 
- Наредбодавац је извршења буџета; 
- Усмерава и усклађује рад Општинске управе; 
- Оснива комисије и друга тела потребна за функционисање Општинске управе и друге комисије и тела потребна за ефикаснији рад Градске општине Чукарица у складу са законом и Статутом; 
- Доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине; 
- Представља Општинско веће, сазива и води његове седнице; 
- Врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.

У случају непосредне ратне опасности, ратног стања или ванредног стања, председник општине доноси акте из надлежности Скупштине општине, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини општине чим она буде у могућности да се састане.

Председник општине може образовати привремена радна тела која пружају помоћ Општинском већу и председнику општине у питањима из њихове надлежности.


Председник ГО Чукарица:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЂАН КОЛАРИЋ 

Рођен 09. новембра 1965. године у Београду. Дипломирао и завршио мастер студије на Факултету за европске правно политичке студије Универзитета Сингидунум - Мастер права. Запослен од 1986. као туристички водич а од 1989. као приватни предузетник.

У периоду од 1992. до 2006. године обављао je функције одборника скупштине града Београда у трајању од 8 година и шеф одборничке групе у Скупштини града Београда.

Од 2006. године директор предузећа "Kolmar vision d.o.o."

2012. помоћник директора Јавног комуналног предузећа Гроцка.

2013. Директор привредног друштва "Желтурист". До постављања на функцију председника ГО Чукарица био је запослен у ЈП Железнице Србије на месту Саветник генералног директора за правна питања.

Заменик председника ГО Чукарица:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРАНИСЛАВ ЋЕЛИЋ

Рођен 14.05.1961.године у Београду. Завршио ОШ "Јосиф Панчић" и средњу Економску школу у Београду. Од 1983. године био је запослен у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер.

Један од оснивача СНС и члан Главног одбора СНС.

Говори енглески језик.

Ожењен, отац троје деце.

тел. 3052-120, факс 3052-472, e-mail: bcelic@cukarica.rs