-Посебне врсте објеката и посебне врсте радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа

Посебне врсте објеката и посебне врсте радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа

1. радови на текућем одржавању објекта или дела објекта (стана или другог посебног дела)

2. постављање жичане или дрвене ограде

3. грађење објеката противградне одбране

4. грађење једноставних помоћних објеката који се граде на истој катастарској парцели на којој

је саграђен главни објекат, а који се изводе на начин да не ометају редовно коришћење суседних објеката (вртна сенила до 20 м2 основе, стазе, платои, вртни базени и рибњаци површине до 25 м2 и дубине до 1,2 м, надстрешнице основе до 20 м2, дечја игралишта, дворишни камини површине до 2 м2 и висине до 3 м, колски прилази објектима ширине 2,5-3 м, соларни колектори који се не прикључују на електродистрибутивну мрежу)

5. грађење једноставних економских објеката који се граде на пољопривредном газдинству (објекти из члана 2. став 1. тачка 24) Закона о планирању и изградњи) до 50 м2 у основи, сточне јаме до 20 м2 у основи, системи за наводњавање из члана 2. став 1. тачка 26б) Закона о планирању и изградњи, са припадајућим бунарима, бунарским кућицама и пумпама, стакленици, пластеници уколико користе исте прикључке на инфраструктуру као главни објекат

6. гробнице и споменици на гробљу

7. пешачке стазе

8. плоче за обавештавање површине до 6 м2 и друга опрема

9. носачи антена са антенама на постојећим зградама, путевима, инфраструктури и контејнерима електронских комуникација, као и типски кабинети базних станица на одговарајућим носачима

10. средства електронских комуникација која се постављају или инсталирају на кабловима и мрежама електронских комуникација и каблови електронских комуникација који се постављају или инсталирају у постојећу линијску инфраструктуру електронских комуникација – кабловску канализацију

11. контејнери за смештај електронско комуникационе и електроенергетске опреме и уређаја, микро ровови за оптичке и друге каблове, типски ормани за унутрашњу и спољашњу монтажу за смештај опреме електронске комуникације и сл.

12. радови на редовном, као и радови на ванредном одржавању железничке инфраструктуре, у складу са одредбама закона којим се уређује железничка инфраструктура

13. радови на постављању и прикључењу на дистрибутивну мрежу типских ормана мерног места (ОММ) и типских кабловских прикључних кутија (КПК) до 1 кВ који се постављају на граници парцеле на којој се налази објекат који се прикључује или који се постављају уз/на постојећим електроенергетским објектима (ТС, поџемни и наџемни водови), а који могу бити слободностојећи, надградни и уградни

14. радови на одржавању, поправке и замена опреме на објектима ветроелектрана који се изводе без грађевинских радова (замена елиса, замена гондола, замена одређених уређаја и њихових делова)

15. стубићи катодне заштите за челичне цевоводе и станице катодне заштите

16. ознаке километраже, ознаке скретања и заштитне луле на укрштањима са путевима и пругама на линијским инфраструктурним објектима типа гасовода, нафтовода и продуктовода

17. скијашке траке

 

Захтев текуће одржавање