Седница је почела у 12.00 часова, седницом је председавала председница Скупштине ГО Чукарица Лидија Јовановић.

Седници је присуствовало 38 одборника.

Пре утврђивања дневног реда, усвојен је записник са 26. седнице Скупштине ГО Чукарица, и то са 36 гласова ЗА

Предложен је следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 

1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГО ЧУКАРИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.06.2023.

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦ „ЧУКАРИЦА“ ЗА 2023. ГОДИНУ

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КУ „ГАЛЕРИЈА 73“ ЗА 2023. ГОДИНУ

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

Предложен дневни ред усвојен је већином (36) гласова присутних одборника.1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГО ЧУКАРИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.06.2023.

Под овом тачком, присутним одборницима се обратила ресорна чланица Већа, задужена за финансије, Бранка Спаић Флегер, која је детаљније образложила Извештај.

Испред Савета за буџет и финансије присутнима се обратио Никола Марковић, који је је изнео да је Савет једногласно усвојио поднети Извештај.

По овом Извештају отворена је расправа. Обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 37 гласова ЗА усвојила Извештај о извршењу буџета ГО Чукарица за период од 01.01-30.06.2023.2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Под овом тачком присутним одборницима су се обратили ресорна чланица Већа, задужена за финансије, Бранка Спаић Флегер, а затим, испред Савета за буџет и финансије, Никола Марковић, који је је изнео да је Савет једногласно усвојио Предлог одлуке.

По овом Предлогу отворена је расправа, а затим се прешло на гласање.

Скупштина је са 37 гласова ЗА донела Одлуку о измени и допуни одлуке о буџету ГО Чукарица за 2023. годину3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦ „ЧУКАРИЦА“ ЗА 2023. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке присутним одборницима се обратио в.д. директора, Миодраг Ракочевић, који је образложио Предлог решења. Испред Савета за буџет и финансије Никола Марковић је изнео да је Савет једногласно усвојио овај Предлог решења

По овом предлогу отворена је расправа и, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 37 гласова ЗА донела Решење о изменама и допунама финансијског плана КЦ „Чукарица“ за 2023. годину.4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КУ „ГАЛЕРИЈА 73“ ЗА 2023. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке присутнима су се обратили в.д. директора, Мирела Пудар, која је образложила Предлог решења који је достављен у материјалу за седницу, а затим Никола Марковић, председник Савета за буџет и финансије, истакавши да је Савет једногласно усвојио овај Предлог решења.

По овом Предлогу отворена је расправа, а затим се прешло на гласање.

Скупштина је са 37 гласова ЗА донела Решење о изменама и допунама финансијског плана КУ „Галерија 73“ за 2023. годину.

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Под овом тачком присутнима се обратио Зоран Маловић, в.д. директора Спортске организације Чукарица, који је ближе образложио Предлог решења, а , испред Савета за буџет и финансије председник Никола Марковић је истакао да је Савет једногласно усвојио овај предлог решења.

По овом Предлогу отворена је расправа и, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 37 гласова ЗА донела Решење о давању сагласности на одлуку о усвајању измене и допуне финансијског плана Спортске организације Чукарица за 2023. годину.6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА.

Председавајућа Скупштине је присутнима изнела предлог да се уместо досадашњег председника Савета за здравље Градске општине Чукарица, др Ненада Бјелице, за председника Савета именује др. Милена Новаковић, в.д. директор Дома здравља „Др Симо Милошевић“, Чукарица. , обзиром да је дошло до кадровских промена у наведеном дому здравља.По овом Предлогу отворена је расправа, а затим се прешло на гласање.

Скупштина је са 37 гласова ЗА донела Одлуку о измени одлуке о образовању Савета са здравље Градске општине Чукарица7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

У оквиру ове тачке председавајућа Скупштине је присутне информисала да је, због истека периода на који је именован за вршиоца дужности директора Спортске организације Чукарица, Зорану Маловићу неопходно утврдити престанак мандата, на који је именован 22.Септембра.2022. а закључно са 04. октобром 2023. године.

По овом Предлогу отворена је расправа и, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 37 гласова ЗА донела Решење о утврђивању престанка мандата вршиоцу дужности директора Спортске организације Чукарица.

 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

Под овом тачком председавајућа Скупштине је присутне одборнике обавестила да је одборницима у материјалу за седницу, у складу са Статутом Градске општине Чукарица, достављен Предлог за именовање Зорана Маловића, мастер. инж. менаџмента, за в.д. директора Спортске организације Чукарица.

По овом Предлогу отворена је расправа, а затим се прешло на гласање.

Скупштина је са 37 гласова ЗА усвојила Решење о именовању вршиоца дужности директора Спортске организације Чукарица.9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“

У оквиру ове тачке председавајућа Скупштине је присутне информисала да је, због истека периода на који је именована за вршиоца дужности директора Јавног преузећа „Пословни центар Чукарица“, Марији Гаврић неопходно утврдити престанак мандата, закључно са 30. септембром 2023. године.

По овом Предлогу отворена је расправа и, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 37 гласова ЗА усвојила Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни центар Чукарица“10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“

Под овом тачком председвајућа Скупштине је присутне одборнике обавестила да је одборницима у материјалу за седницу, у складу са Статутом Градске општине Чукарица, достављен предлог за именовање Марије Гаврић, мастер економисте, из Београда, за в.д. директора ЈП „Пословни центар Чукарица“.

По овом Предлогу отворена је расправа, а затим се прешло на гласање.

Скупштина је са 37 гласова ЗА усвојила Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни центар Чукарица“11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“

У оквиру ове тачке, председавајућа Скупштине је присутне обавестила да је Предраг Јеремић 18. септембра 2023. године поднео писану оставку на место председника Надзорног одбора ЈП „Пословни центар Чукарица“ а да Скупштина, у складу са Статутом ГО Чукарица, именује и разрешава Управне и Надзорне одборе.

По овом Предлогу отворена је расправа, а затим се прешло на гласање.

Скупштина је са 37 гласова ЗА усвојила Решење о разрешењу председника Надзорног одбора ЈП „Пословни центар Чукарица“12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“

У оквиру ове тачке, председавајућа је присутне обавестила да је у материјалу за седницу достављен Предлог и биографија Верице Нововић за именовање на место председника Надзорног одбора ЈП „Пословни центар Чукарица“.

По овом Предлогу отворена је расправа, а затим се прешло на гласање.

Скупштина је са 37 гласова ЗА усвојила Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈП „Пословни центар Чукарица“13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

У оквиру ове тачке председавајућа је присутне обавестила да је у материјалу за седницу достављен Предлог за разрешење Виоле Родић са дужности члана Управног одбора Спортске организације Чукарица.

По овом Предлогу отворена је расправа и, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 37 гласова ЗА усвојила Решење о разрешењу члана Управног одбора Спортске организације Чукарица14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

Под овом тачком председавајућа је присутне обавестила да је у материјалу за седницу достављен Предлог решења да се Радојка Јовановић именује за члана Управног одбора Спортске организације Чукарица.

Предлог је стављен на расправу, а затим се прешло на гласање.

Скупштина је са 37 гласова ЗА усвојила Решење о именовању чланова Управног одбора Спортске организације Чукарица.

Пошто је дневни ред исцрпљен, у складу са Пословником, прешло се на Одборничка питања. Обзиром да Одборничких питања није било, седница Скупштине је закључена, у складу са Пословником .