Рeпублика Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19) огласило је Јавни увид  у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда Остружница - Обреновац


ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда Остружница - Обреновац и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда Остружница - Обреновац на животну средину, одржаће се ОД 5. ЈУЛА  ДО 3. АВГУСТА 2023. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА.

Текст огласа

Документацију у вези са Јавним увидом можете преузети на адреси: https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid-u-prostorni-plan-podruchja-posebne-namene-infrastrukturnog-koridora-brze