Седница је почела у 12.00 часова, седницом је председавала председница Скупштине ГО Чукарица Лидија Јовановић.

Седници је присуствовало 39 одборника.

Пре утврђивања дневног реда, усвојен је записник са 22. седнице Скупштине ГО Чукарица.

Предложен је и једногласно усвојен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

1. КОНСТАТОВАЊЕ ОСТАВКЕ ЧЛАНА ВЕЋА ГО ЧУКАРИЦА- Мирослава Тодоровића

2. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА ДА СЕ ОБАВЉАЊЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ АНГАЖУЈЕ ДРУГО ЛИЦЕ КОЈЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ ФИНАСНИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА.

3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА И РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ.

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ГО ЧУКАРИЦА И ВЕЋА ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

7. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

8. ОДЛУКА О ОБРАЗОВОЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА.

9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КЦ „ЧУКАРИЦА“ ЗА 2022. ГОДИНУ.

10. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ КЦ „ЧУКАРИЦА“ ЗА 2022. ГОДИНУ.

11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА КЦ „ЧУКАРИЦА“ У 2022. ГОДИНИ

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА“

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА“

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА“

15. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КУ „ГАЛЕРИЈА 73“ ЗА 2022. ГОДИНУ

16. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ КУ „ГАЛЕРИЈА 73“ У 2022. ГОДИНИ

17. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУ „ГАЛЕРИЈА 73“ У 2022. ГОДИНИ

18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „ГАЛЕРИЈА 73“

19. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

20. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

21. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

23. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

24. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

25. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ.

26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА.

28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

30. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

31. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА МРЕЖЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА КАО И РЕАЛИЗОВАНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ.

32. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОГРАМА АСФАЛТИРАЊА И УРЕЂЕЊА УЛИЦАИ ТРОТОАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ЧУКАРИЦА за 2022. ГОДИНУ.

33. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОГРАМА НА УРЕЂЕЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

Предложен дневни ред усвојен је већином гласова присутних одборника

 

1. КОНСТАТОВАЊЕ ОСТАВКЕ ЧЛАНА ВЕЋА ГО ЧУКАРИЦА- Мирослава Тодоровића

Под првом тачком дневног реда, а на основу чл. 22 став 14. Статута ГО Чукарица, и чл. 34 Пословника Скупштине, присутни одборници су већином гласова (38) констатовали и усвојили оставку члана Већа Мирослава Тодоровића, чиме му је престао мандат члана Већа.

2. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА ДА СЕ ОБАВЉАЊЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ АНГАЖУЈЕ ДРУГО ЛИЦЕ КОЈЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ ФИНАСНИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА.

Под другом тачком дневног реда присутнима се обратила члан Већа, Бранка Спаић Флегер, и предложила да одборници на основу члана 22. став 1. тачка 36. Статута Градске општине Чукарица („Сл.лист Града Београда“ бр. 84/2019 и 86/21) усвоје предлог закључка да се за обављање ревизије завршног рачуна буџета ГО Чукарица за 2022. годину ангажује друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређују рачуноводство и ревизија. Затим је реч добио Никола Марковић испред Савета за буџет и финансије. Председавајућа Скупштине је отворила расправу, па је предлог стављен на гласање присутним одборницима.

Скупштина је са 37 гласова присутних одборника усвојила Закључак да се за обављање ревизије завршног рачуна буџета ГО Чукарица за 2022. годину ангажује друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређују рачуноводство и ревизија

3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА И РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ.

У оквиру треће тачке дневног реда, Извештај о раду Скупштине и радних тела Скупштине ГО Чукарица присутним одборницима је изложио Милан Стојић, заменик председника Скупштине ГО Чукарица. Присутнима се обратио и Ратомир Луковић испред Савета за питања локалне самоуправе и информисање.

Председавајућа је отворила расправу по овој тачки дневног реда. Обзиром да није било пријављених за расправу, прешло се на гласање о овом Извештају.

Скупштина ГО Чукарица је већином гласова (38) усвојила Извештај о раду Скупштине ГО Чукарица и радних тела Скупштине за 2022. годину.

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ГО ЧУКАРИЦА И ВЕЋА ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

У оквиру четврте тачке дневног реда реч је добио председник ГО Чукарица, Срђан Коларић, који је присутним одборницима образложио Извештај о свом раду и раду Већа за 2022. годину. Испред Савета за питања локалне самоуправе и информисање присутнима се обратио Ратомир Луковић. Обзиром да се, по отвореној расправи, нико није јавио за реч, прешло се на гласање. Скупштина је са 38 гласова усвојила Извештај о раду председника ГО Чукарица и Већа ГО Чукарица за 2022. годину.

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ.

Под петом тачком, председавајућа је реч дала Марији Спасић која је образложила Извештај о раду присутнима. Такође, и испред Савета за омладину присутнима се обратила Марија Спасић. Председавајућа је отворила расправу по овом Извештају. Обзиром да се нико није јавио за реч, Извештај је стављен на гласање.

Скупштина је већином гласова (38) усвојила Извештај о раду Канцеларије за младе ГО Чукарица за 2022. годину.

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

Под шестом тачком дневног реда присутнима се обратио председник ГО Чукарица Срђан Коларић, као командант Штаба за ванредне ситуације. По изнетом Извештају отворена је расправа. Обзиром да се нико није јавио за реч, расправа је закључена и прешло се на гласање. Скупштина је већином гласова (38) усвојила Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације ГО Чукарица за 2022. год.

7. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

У оквиру седме тачке, присутнима се обратио председник ГО Чукарица Срђан Коларић који је образложио Закључак о усвајању годишњег плана Штаба за ванредне ситуације на територији ГО Чукарица за 2023.год. Председавајућа седнице је отворила расправу по овом Закључку и, како није било пријављених за расправу, прешло се на гласање о истом.

Скупштина је већином гласова (38) усвојила Закључак о усвајању годишњег плана рада штаба за ванредне ситуације на територији ГО Чукaрица за 2023. годину.

8. ОДЛУКА О ОБРАЗОВОЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА.

Под осмом тачком дневног реда председавајућа Скупштине је дала реч председнику ГО Чукарица, Срђану Коларићу, као команданту Штаба за ванредне ситуације, који је присутнима образложио овај предлог одлуке. По овом питању отворена је расправа. Обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 38 гласова ЗА донела Одлуку о образовању јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање за територију ГО Чукарица.

9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КЦ „ЧУКАРИЦА“ ЗА 2022. ГОДИНУ.

У оквиру девете тачке, Извештај је поднео директор КЦ Чукарица, Миодраг Ракочевић, а испред Савета за образовање и васпитање, културу и физичку културу обратила се Марија Гаврић. Обзиром да није било пријављених за расправу, прешло се на гласање.

Скупштина је са 38 гласова ЗА усвојила Извештај о раду КЦ „Чукарица“ за 2022.

10. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ КЦ „ЧУКАРИЦА“ ЗА 2022. ГОДИНУ.

Под десетом тачком, Извештај о финансијском пословању образложио је Миодраг Ракочевић, а испред Савета за буџет и финансије обратио се Никола Марковић. Обзиром да није било пријављених за расправу по овој тачки, прешло се на гласање.

Скупштина је са 38 гласова ЗА усвојила Извештај о финансијском пословању КЦ „Чукарица“ за 2022. годину.

11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА КЦ „ЧУКАРИЦА“ У 2022. ГОДИНИ

У оквиру једанаесте тачке, Извештај је образложио Миливоје Рупић испред Управног, а Стефан Ђокић испред Надзорног одбора КЦ „Чукарица“. Испред Савета за образовање и васпитање, културу и физичку културу оратила се Марија Гаврић. Отворена је расправа, а, обзиром да није било пријављених за расправу, прешло се на гласање.

Скупштина је са 38 гласова ЗА усвојила Извештај о раду Управног и Надзорног одбора КЦ „Чукарица“ у 2022. години.

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА“

У оквиру дванаесте тачке, присутнима се обратио Миодраг Ракочевић директор КЦ Чукарица, а испред Савета за буџет и финансије Никола Марковић. Отворена је расправа, а затим се прешло на гласање по овом предлогу.

Скупштина је већином, са 38 гласова ЗА, донела Одлуку о висини накнаде за рад председнику и члановима управног и надзорног одбора Културног центра „Чукарица“.

13. Под овом тачком председавајућа је изнела је да је мандат директора Миодрага Ракочевића, именованог на четири године истекао, и да је неопходно донети решење о утврђивању престанка мандата. По овом питању отворена је расправа. Обзиром да није било пријављених за расправу, прешло се на гласање.

Скупштина је већином, са 38 гласова ЗА, усвојила Решење о утврђивању престанка мандата директору Културног центра „Чукарица“.

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА“

У оквиру четрнаесте тачке, председавајућа је присутнима изнела Предлог да се за вршиоца дужности директора КЦ Чукарица, на период од најдуже једну годину, именује Миодраг Ракочевић. Отворена је расправа по овом предлогу, па се прешло на гласање.

Скупштина је већином, са 38 гласова ЗА, усвојила Решење о именовању в.д. директора Културног центра „Чукарица“

15. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КУ „ГАЛЕРИЈА 73“ ЗА 2022. ГОДИНУ

Под овом тачком дневног реда Извештај је поднела в.д. директорка Галерија 73 Мирела Пудар, а испред Савета за образовање и васпитање, културу и физичку културу Марија Гаврић. Отворена је расправа. Обзиром да није било пријављених за расправу, прешло се на гласање. Скупштина је већином, са 38 гласова ЗА, усвојила Извештај о раду КУ „Галерија 73“ за 2022. годину.

16. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ КУ „ГАЛЕРИЈА 73“ У 2022. ГОДИНИ

Под овом тачком дневног реда Извештај је поднела в.д. директорка Галерија 73 Мирела Пудар, а испред Савета за буџет и финансије Никола Марковић.Отворена је расправа а обзиром да није било пријављених за расправу, прешло се на гласање.

Скупштина је већином са 38 гласова ЗА усвојила Извештај о финансијском пословању КУ „Галерија 73“ за 2022. годину.

17. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУ „ГАЛЕРИЈА 73“ У 2022. ГОДИНИ

Под овом тачком дневног реда Извештај је поднела Душица Буквић испред Управног и Надзорног одбора КУ Галерија 73, а испред Савета за образовање и васпитање, културу и физичку културу обратила се Марија Гаврић. Отворена је расправа, а затим се прешло на гласање.

Скупштина је већином, са 38 гласова ЗА, усвојила Извештај о раду Управног и Надзорног одбора КУ „Галерија 73“ за 2022. годину.

18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „ГАЛЕРИЈА 73“

Под овом тачком дневног реда присутнима се обратила в.д. директорка „Галерија 73“ Мирела Пудар, а испред Савета за буџет и финансије Никола Марковић. Отворена је расправа. Обзиром да није било пријављених за расправу, прешло се на гласање.

Скупштина је већином са 38 гласова ЗА донела Одлуку о висини накнаде за рад председнику и члановима Управног и Надзорног одбора Културне установе „Галерија 73“.

19. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке дневног реда присутнима се обратила Драгана Зец, а испред Савета за привредна питања Никола Ђукановић. По овој тачки отворена је расправа и, обзиром да није било пријављених, прешло се на гласање.

Скупштина је већином са 38 гласова ЗА усвојила Извештај о реализацији програма рада Туристичке организације Чукарица за 2022. годину.

20. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке дневног реда присутнима се обратила Драгана Зец, а испред Савета за буџет и финансије Никола Марковић. По овој тачки отворена је расправа и, обзиром да није било пријављених а реч, прешло се на гласање.

Скупштина је већином, са 38 гласова ЗА, усвојила Извештај о реализацији финансијског плана Туристичке организације Чукарица за 2022. годину.

21. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке дневног реда присутнима се обратила Верица Ћирић испред Управног одбора а затим и Наташа Јовановић испред Надзорног одбора Туристичке организације Чукарица. По овој тачки отворена је расправа,а затим се прешло на гласање.

Скупштина је са 38 гласова ЗА усвојила Извештај о раду Управног и Надзорног одбора Туристичке организације Чукарица за 2022. годину.

22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

У оквиру ове тачке дневног реда присутнима се обратила Драгана Зец, а испред Савета за буџет и финансије Никола Марковић. По овој тачки отворена је расправа Обзиром да није било пријављених а реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 38 гласова ЗА усвојила Одлуку о висини накнаде за рад председнику и члановима Управног и Надзорног одбора Туристичке организације Чукарица.

23. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Под овом тачком дневног реда присутнима се обратила Јелена Милосвљевић члан Управног одбора Спортске организације, као и Марија Гаврић испред Савета за образовање и васпитање, културу и физичку културу. По овој тачки отворена је расправа и, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 38 гласова ЗА усвојила Извештај о реализацији програма рада Спортске организације Чукарица за 2022. годину.

24. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

Под овом тачком дневног реда присутнима се обратила Јелена Милосављевић члан Управног одбора Спортске организације, која је образложила Извештај, а испред Савета за буџет и финансије Никола Марковић. По овој тачки отворена је расправа и, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је већином са 38 гласова ЗА усвојила Извештај о реализацији финансијског плана Спортске организације Чукарица за 2022. годину.

25. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ.

Под овом тачком дневног реда присутнима се обратила Јелена Милосављевић, члан Управног одбора Спортске организације, као и Марија Гаврић испред Савета за образовање и васпитање, културу и физичку културу. По овој тачки отворена је расправа. Обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је већином, са 38 гласова ЗА, усвојила Извештај о раду Управног и Надзорног одбора Спортске организација Чуакарица за 2022. годину.

26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

Под овом тачком, председавајућа је изнела предлог Решења о разрешењу председника Управног одбора Спортске организације Чукарица, а, у складу са Законом о локалној самоуправи, Законом о јавним службама и чланом 22. став 1., тачка 20. Статута ГО Чукарица. Отворена је расправа, а затим се прешло на гласање.

Скупштина је већином, са 38 гласова ЗА, усвојила Решење о разрешењу председника Управног одбора Спортске организације Чукарица

27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА.

У оквиру ове тачке дневног реда председавајућа је изнела да је Веће на седници одржаној 15. марта 2023. утврдило предлог Решења о именовању председника Управног одбора Спортске организације Чукарица и по овом предлогу је отворила расправу. Обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је већином, са 38 гласова ЗА усвојила Решење о именовању председника Управног одбора Спортске организације Чукарица.

28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

У оквиру ове тачке дневног реда председавајућа је изнела да је Немања Станковић, председник Надзорног одбора Спортске организације Чукарица, поднео писану оставку дана 13. марта 2023. године, а да је Звонку Пешићу истекао мандат за члана Надзорног одбора. Отворена је расправа, а, обзиром да се нико није јавио за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је већином, са 38 гласова ЗА, усвојила Решење о разрешењу председника Управног одбора и члана Надзорног одбора Спортске организације Чукарица.

29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

У оквиру ове тачке дневног реда председавајућа је изнела да је Веће на седници одржаној 15. марта 2023. утврдило предлог Решења о именовању председника и члана Надзорног одбора Спортске организације Чукарица. По овом предлогу отворена је расправа, а, обзиром да није било пријављених за расправу, прешло се на гласање.

Скупштина је већином, са 38 гласова ЗА, усвојила Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Спортске организације Чукарица.

30. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

Под овом тачком дневног реда присутнима се обратила Јелена Милосављевић, члан Управног одбора Спортске организације Чукарица, која је изнела Предлог о висини накнаде за рад председнику и члановима управног и надзорног одбора, а испред Савета за буџет и финансије Никола Марковић. Отворена је расправа, а затим се прешло на гласање.

Скупштина је већином, са 38 гласова ЗА, донела Одлуку о висини накнаде за рад председнику и члановима Управног и Надзорног одбора Спортске организације Чукарица.

31. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА МРЕЖЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА КАО И РЕАЛИЗОВАНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ.

Под овом тачком дневног реда Извештај је присутнима изложио члан Већа ГО Чукарица, Никола Ђукановић, који се обратио и испред Савета за урбанизам, грађевинска и комунална питања и развој. Извештај је стављен на расправу и, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 38 гласова ЗА усвојила Извештај о реализованим предлозима програма уређења мреже водоснабдевања као и реализованим програмима уређења канализационе мреже на територији ГО Чукарица за 2022. годину.

32. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОГРАМА АСФАЛТИРАЊА И УРЕЂЕЊА УЛИЦАИ ТРОТОАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ЧУКАРИЦА за 2022. ГОДИНУ.

Под овом тачком дневног реда Извештај је присутнима изложио члан Већа ГО Чукарица, Чедомир Совтић, а испред Савета за урбанизам, грађевинска и комунална питања и развој, присутнима се обратио Никола Ђукановић. Извештај је стављен на расправу. Обзиром да није било пријављених, прешло се на гласање.

Скупштина је са 38 гласова ЗА усвојила Извештај о реализованим предлозима програма асфалтирања и уређења улица и тротоара на територији ГО Чукарица за 2022. годину.

33. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОГРАМА НА УРЕЂЕЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

Под овом тачком дневног реда Извештај је присутнима изложио члан Већа ГО Чукарица, Чедомир Совтић, а испред Савета за урбанизам, грађевинска и комунална питања и развој, присутнима се обратио Никола Ђукановић. Извештај је стављен на расправу и, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је већином, са 38 гласова ЗА усвојила Извештај о реализованим предлозима програма на уређењу јавног осветљења на територији ГО Чукарица за 2022. годину.

Пошто је дневни ред исцрпељен, у складу са Пословником, прешло се на Одборничка питања.  С обзиром да Одборничких питања није било, седница Скупштине је закључена у складу са Пословником.