Награда градске општине Чукарица Матија Бан” додељује се колективима и појединцима за постигнуте резултате у раду и унапређењу привреде, науке, културе, спорта, образовања и васпитања, здравствене, социјалне и дечје заштите, у области уметности као и очувању и заштити животне средине и другим областима јавног живота на градској општини Чукарица.

Право предлагања за доделу Награде градске општине Чукарица Матија Бан имају правна лица, установе, удружења грађана, органи и тела градске општине Чукарица као и грађани Чукарице.

Уз предлог за доделу награде, за сваког кадидата, доставља се:

- Извод из Регистра привредних субјеката издато од Агенције за привредне регистре, не старији од месец дана; (правна лица)

- Уверење привредног суда да привредно друштво у последње две године није кажњавано за привредни преступ и да му није изречена заштитна мера забране обављања делатности; (правна лица)

- Уверење да није покренута истрага нити је подигнута оптужница против кандидата, не старијe од месец дана; (физичка лица);

Неблаговремени, необразложени и непотпуни предлози неће бити разматрани.

Награда градске општине Чукарица Матија Бан не може се додељивати појединцима запосленим у градској општини Чукарица и јавним предузећима и установама чији је оснивач Скупштина градске општине Чукарица, као ни колективима који се финансирају из буџета градске општине Чукарица.

Предлози се достављају на адресу: Градска општина Чукарица, Комисија за предлагање награда општине Чукарица, Шумадијски трг бр. 2, од 01. октобра до 31. октобра 2022. године.

Ближа обавештења могу се добити на телефон 3052-382, 3052-132, 3052-384