Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 14.12.2021. године, утврдила Нацрт измена и допуна плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I – XIX) (I фаза – 2. етапа) са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21).

 

Обавештење о јавном увиду и нацрт плана су изложени на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1790495-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-plana-generalne-regulacije-gradjevinskog-podrucja-sedista-jedinice-lokalne-samouprave---grad-beograd-celine-i---xix-i-faza---2-etapa-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni_2/