Комисија за решавање стамбених потреба избеглица, Комесаријата за избеглице и миграције РС, дана 20.11.2021.године, расписала је Јавни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине стамбених јединица које се налазе на територији Републике Србије намењене за решавање стамбених потреба избеглица.

Документација се доставља у писарницу или путем поште на адресу: Комесаријат за избеглице и миграције, Народних хероја бр. 4, 11070 Нови Београд, са напоменом „Јавни позив за давање у закуп на одређено време стамбене јединице у ____________________” (обавезно навести оштину/град за који се подноси пријава на јавни позив), са напоменом „НЕ ОТВАРАТИ”.

Крајњи рок за подношење пријаве на јавни позив је 31. децембар 2021. год

Образац пријаве, Изјава о имовини подносиоца пријаве и Изјава за прибављање података, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-458 и на сајту www.cukarica.rs. као и сајту Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије www.kirs.gov.rs