На деветој седници Скупштине Градске општине Чукарица, одборници су усвојили предлог одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета за 2020. годину, као и извештај државне ревизорске институције.

Ревизорски извештај обухватио је Биланс стања, Биланс прихода и расхода, Извештај о капиталним издацима и примањима , Извештај о новчаним токовима, Извештај о извршењу буџета и извештаје у писаној форми,. По мишљењу Државне ревизорске институције, осим за ефекте питања описаних у делу извештаја Основ за мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима, консолидовани финансијски извештаји су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финасијских извештаја корисника буџетских средстава , корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Одборници су усвојили и предлог решења којим се даје сагласност на одлуку о усвајању годишњег финансијског извештаја ЈП “Пословни простор.”