Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове упутио нам је допис у коме нас обавештава да је Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 24. 11. 2020. год. донела Закључак да се Елаборат Измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - град Београд ( целине I-XIX) - I фаза, упућује на рани јавни увид.

 

Обавештење о јавном увиду и нацрт плана су изложени на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778307-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-i-dopuna-plana-generalne-regulacije-gradjevinskog-podrucja-sedista-jedinice-lokalne-samouprave---grad-beograd-celine-i-xix---i-faza/