Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда упутио нам је допис у коме нас обавештава да је Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 17.11.2020. године, донела Закључак да се Елаборат за израду Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у блоку између улица Ратка Митровића, Јабланичке и Шавничке, Градска општина Чукарица, упућује на рани јавни увид.

Обавештење о јавном увиду и нацрт плана су изложени на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778152-rani-javni-uvid-povodom-izrade-plana-detaljne-regulacije-za-nadzidjivanje-sklonista-u-bloku-izmedju-ulica-ratka-mitrovica-jablanicke-i-savnicke-cukarica/