Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 01.10.2020. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације дела Макишког поља, Градска општина Чукарица, са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) оглашава ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације дела Макишког поља, Градска општина Чукарица, са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину.

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у периоду од 26. октобра до 27. новембра 2020. године, сваког радног дана од 9 00 до 18 00 часова, у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 15. децембра 2020. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
4.Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 27. новембром 2020. године.
5. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи ”.

Текст и графика