На молбу Градске општине Чукарица, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ показао је пуно разумевања и воље да помогне у отклањању проблема око изливања отпаних вода на Улицу 1. маја у Великој Моштаници, и поред чињенице да у овом насељу  не постоји регуларно изведена канализациона мрежа која би као таква била у систему одржавања овог ЈП.  

У току протекле недеље, на предлог овог ресора, вршен је поновни инспекцијски надзор и констатовано је да  велики број домаћинстава из својих септичких јама, преко преливних црева, усмерава отпадне воде у дренажни канал поред саобраћајнице, који иначе служи за прихват и одвод атмосферских вода, а не за прихват фекалних и искоришћених вода из септичких јама. Техничка оператива за канализационе мреже БВК, у више наврата, вршила је са "ВОМА" возилом на овој локацији одгушивање дренажних канала, а поново и крајем протекле недеље. Ипак, само делимично је ублажен  проблем јер се према изјавама присутних грађана из Улице 1. маја у овај канал отпадне воде испуштају већ више од 15 година. Из тих разлога је дошло до загушења, а наводно је, како кажу грађани ове улице, у поједине таложнике испод сливних решетки  убацивано и крупније камење када је долазило до крађе  решетки.

Комунална инспекција Градске општине Чукарица ће предузети мере из своје надлежности, а истовремено ће упутити и захтев Градској грађевинској инспекцији, као и  ЈП „Путеви Србије“ које је надлежно за одржавање овог регионалног пута, да се сагледају настали проблеми и предузму потребне мере. Истовремено, апелујемо на наше суграђане из Улице 1. маја да редовно празне своје септичке јаме када се напуне, што је и обавеза сваког домаћинства и да исте прилагоде техничким стандардима који важе за ову област, тј. да  буду водонепропусне у оба правца. Посебно скрећемо пажњу на важност очувања животне средине и хигијенских стандарда за здравље људи, сада када поново имамо појачану активност корона вируса. Верујемо да ће бити разумевања и грађанске одговорности за очување сопствене животне средине, исто као што верујемо да наши суграђани до изградње Остружничког канализационог слива неће наставити са  испуштањем отпадних вода у отворене канале и потоке. Трајно решење канализације за Велику Моштаницу, Сремчицу, Умку, Пећане, Остружницу, Руцку и остале делове Чукарице где иста није изграђена, обухваћено је кроз пројекат  Остружничког слива који Град Београд спроводи према плану и предвиђеној динамици. Са грађанима око ових проблема разговарао је и заједнички са надлежним службама предлагао одржива решења члан Већа Градске општине Чукарица Жељко Рабљеновић.