Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове упутио нам је допис у коме нас обавештава, да је Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 12. 12. 2019. год., донела Закључак да се Елаборат за израду Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система, упућује на рани јавни увид.

 

Обавештење о јавном увиду и нацрт плана су изложени на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1769986-rani-javni-uvid-povodom-izrade-generalne-regulacije-sinskih-sistema-u-beogradu-sa-elementima-detaljne-razrade-za-i-fazu-prve-linije-metro-sistema-_2/