-Одељење за друштвене делатности и привреду

Начелник одељења:

Милорад Цајковић

тел: 011/3052-175

е-mail: mcajkovic@cukarica.rs

 

Одељење за друштвене делатности и привреду обавља следеће послове: прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића уз сагласност организационе јединице Градске управе у чијем делокругу је вршење наведених послова, основних школа; води евиденцију и обавештава предшколску установу, односно основну школу која остварује припремни прдшколски програм о деци која су стасала за похађање припремног предшколског програма;води евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно друге законске заступнике о деци која треба да се упишу у први разред основне школе; у сарадњи са образовно-васпитном установом прати стање утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом; организује послове који се односе на превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 km и ученика основне школе на удаљености већој од 4 km од седишта школе; превоз деце и ученика када ученици похађају школу на територији друге јединице локлалне самоуправе ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика; превоз ученика на републичка и међународна такмичења; обавља послове на припреми за доношење Плана јавног здравља за подручје градске општине који је усклађен са Планом јавног здравља за теритоприју Града; обавља послове у вези подстицања развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на подручју градске општине и обезбеђивања услова за одржавање културних манифестација од значаја за градску општину; доноси програм развоја спорта на нивоу градске општине који је усклађен са програмом развоја спорта на нивоу града,ради задовољавања потреба грађана у области спорта и рекреације на подручју градске општине; обавља послове реализовања система школског спорта у градској општини и обезбеђења услова за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за градску општину; спроводи националну стратегију за младе и акциони план политике за младе града; утврђује акциони план политике за младе на подручју градске општине који је усклађен са акционим планом за спровођење стратегије за младе града; обезбеђује услове за реализацију програма установа и удружења младих и удружења за младе, која делују на подручју градске општине, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе градске општине, која обавља послове који се односе на: подстицање младих да се организују, удружују и учествују у друштвеним токовима; заштиту интереса младих и помоћ у остваривању њихових интереса; сарадњу са омладинским удружењима; подстицање и развијање улоге младих у локалној самоуправи; покретање иницијатива за организовање омладинских радионица, семинара, кампова и сл.; сарадњу са органима града и републике који се баве питањем младих и другим канцеларијама за младе; помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, подстиче активности и пружа помоћ организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама каo и старијим лицима на свом подручју; оверава уговоре о раду закљученим између послодаваца као физичких лица са помоћним кућним особљем и издаје потврде о просечном месечном приходу по члану домаћинства ради закључења уговора о стипендирању ученика и студената; прати стање и предузима мере на заштити споменика и спомен обележја на подручју градске општине; обавља послове у вези сарадње са црквама и верским заједницама; учествује у изради процене војних и невојних изазова, ризика и претњи; врши израду појединих докумената Плана одбране градске општине; обавља послове одбрамбене припреме органа градске општине за ангажовање у случају рата и ванредног стања; врши израду свих аката из области безбедности и здравља на раду; стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на подручју градске општине; обавља управне послове признавања права у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, исплате накнада по основу признатог борачког и инвалидског статуса, послове везане за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и њихових породица; обавља стручне и административно-техничке послове за рад Интерресорне комисије; учествује у раду комесаријата за избеглице; учествује у доношењу стратегија економског развоја од локалног значаја, у складу са актима града; учествује у обављању послова у вези доношења и спровођења развојних пројеката и планова развоја градске општине, промовише развојне потенцијале градске општине и реализује активности на привлачењу нових инвестиција; стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини и укупном економском развоју градске општине, у складу са актима града; обавља стручне и административно техничке послове у области вођења, координирања и сервисирања послова из области економског развоја градске општине, у складу са актима града; промовише могућности и услове за улагање у градску општину, организује и учествује на промотивним манифестацијама, сајмовима и привредним изложбама; одржава контакте и сарађује са републичким, градским и другим институцијама и организацијама које се баве унапређењем економског развоја и привлачењем инвестиција; обавља послове подстицања и старања о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на подручју градске општине, у складу са актима града; обавља послове подстицања предузетништва, малих и средњих предузећа на подручју градске општине, у складу са законом и актима града; издаје извештаје и уверења из архива регистра делатности у области приватног предузетништва; пружа информације и техничку помоћ правним лицима и предузетницима при реализацији пројеката, државних субвенција, кредита и сл.; припрема спровођење мера заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на подручју градске општине, у складу са актима града; издаје потврде о чињеницама о којима води службену евиденцију; припрема радне материјале аката, из делокруга рада одељења, за Скупштину, њена радна тела, председника и Већа градске општине; прати прописе из своје надлежности и иницира промене прописа; преко начелника управе покреће иницијативе из свог делокруга рада, код надлежних државних органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и рад управе; обавља друге послове из свог делокруга рада, предвиђене законом и важећим прописима града и градске општине.