-Одељење за имовинско правне и стамбене послове

Начелник Одељења:
Бранка Петровић

e-mail: bpetrovic@cukarica.rs,

тел. 3052-210

 

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове:

 

врши управно правне послове који се односе на експропријацију неизграђеног грађевинског земљишта и објеката или административни пренос на свом подручју;

уводи у посед крајње кориснике грађевинског земљишта на основу правноснажних решења донетих од стране Одељења;

води поступке по захтевима странака за поништај решења о експропријацији,

води службену евиденцију земљишта на територији ГО Чукарица (тј. евиденцију решења донетих од стране ове организационе јединице) и издаје потврде о чињеницама о којима води евиденцију;

врши управно правне послове у поновним поступцима враћања земљишта које је прешло у друштвену својину по основу ПЗФ-а, обављање стручних и администативних послова за Комисију за вођење поступака и доношење решења по захтевима за враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа;

води поступке по раније утврђеним надлежностима ;

води поступке одређивања накнаде по правноснажним решењима о изузимању, експропријацији и административном преносу;

може на основу акта градоначелника, у име и за рачун Града припремати за потребе Комисије, предлоге за спровођење поступака јавног надметања,односно прикупљања писмених понуда за давање у закуп, односно отуђења,грађевинског земљишта у јавној својини Града ради изградње објеката до 800 м2бруто развијене грађевинске површине, као и поступак давања у закуп односно отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града непосредном погодбом радилегализације објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине, у складуса законом и актима Града;

предлаже начине управљања стварима у јавној својини Града на којима има право коришћења ГО Чукарица у складу са законом;

спроводи поступак за исељење лица усељених без правног основа у стан или заједничке просторије стамбене односно стамбено-пословне зграде;

води Регистар стамбених заједница за подручје Градске општине Чукарица;

закључује анексе уговора о откупу станова;

води поступак увођења принудне управе у стамбеној заједници по пријави надлежног инспектора или власника посебног дела у складу са законом;

припрема нацрте одлука и других аката и врши стручно опслуживање Скупштине општине и њених радних тела, председника општине и Већа ГО Чукарица из делокруга рада Одељења;

покреће иницијативе преко начелника Управе градске општине код надлежних државних органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана од значаја за рад Управе ГО у вршењу њених послова и обавља друге послове предвиђене законом, Статутом Града, Статутом Градске општине Чукарица и другим прописима.