-Одељење за комуналну инспекцију и извршења

Начелник одељења:

Верица Драгић

тел: 011/3052-266

email: vdragic@cukarica.rs

 

 

Одељење за комуналну инспекцију и извршења обавља следеће послове:у првом степену обавља све послове инспекцијског надзора укључујући и предузимање мера у комуналној области, посебно се стара о спровођењу закона, прописа града и прописа градске општине из комуналне области, контролише одржавање и заштиту чистоће на јавним површинама, површинама јавне намене, површинама у јавном коришћењу, као и осталих површина видљивих са површина јавне намене, односно површина у јавном коришћењу; контролу чишћења септичких јама,затим врши контролу постављања привремених, као и привремених покретних објекта, тезги и др., на јавним и другим површинама; врши контролу места, простора и услова за држање домаћих животиња и кућних љубимаца; контролу постављања средстава за оглашавање; контролу примене прописа који се односе на становање и одржавање стамбених зграда, регистрацију стамбених заједница, управљање стамбеним зградама и обавезе власника посебних и самосталних делова зграде, поштовања кућног реда у стамбеним зградама; код надлежног органа иницира наплату новчаних казни изречених у поступку извршења решења путем принуде; подноси прекршајне пријаве и издаје прекршајне налоге; прати реализацију и извршења прекршајних налога, прати извршење решења комуналних инспектора; доноси актe у поступку извршења; спрoвoди управна извршeњa рeшeњa кoја у oквиру свoјих нaдлeжнoсти дoнoсe и другa oдeљeњa Упрaвe; присуствује судским и управним извршењима, која спроводи други орган управе, а за потребе Управе сачињава и предлаже програм извршења решења; издаје потврде о чињеницама о којима води службену евиденцију; стара се о ажурирању web sajta градске општине, из делокруга рада одељења; припрема радне материјале аката, из делокруга рада одељења, за Скупштину, њена радна тела, председника и Веће градске општине; прати прописе из своје надлежности и иницира промене прописа; преко начелника Управе покреће иницијативе из свог делокруга рада, код надлежних државних органа и организација, за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и рад Управе; обавља друге послове из свог делокруга рада, утврђене законом и другим прописима.