-Одељење за грађевинске и комуналне послове и координацију инвестиционог пројектовања

Начелник одељења:

Драгана Јеремић, дипл. правник

тел. 011/3052-228

email: gradjevinskokomunalno@cukarica.rs

email: djeremic@cukarica.rs

 

Одељење за грађевинске и комуналне послове и координацију инвестиционог пројектовања, по одсецима, обавља следеће послове:

Одсек за грађевинске послове спроводи обједињену процедуру у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката до 1.500м2 БРГП, којa обухвата: издавање грађевинске дозволе, издавање решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, (адаптација, санација, реконструкција, промена намене објекта и тд), пријаву радова, темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, издавање употребне дозволе, упис права својине на изграђеном објекту и води регистар обједињених процедура; врши послове који се односе на доношење решења о уклањању објеката и о дозволи за уклањање објеката, осим у случају извршења инспекцијског решења; спроводи поступак који је започет по захтевима за издавање одобрења за изградњу, грађевинске дозволе, употребне дозволе и других захтева за решавање о појединачним правима и обавезама, издаје уверење о времену градње објеката изграђених пре доношења прописа о изградњи; издаје уверења о посебним деловима објеката за које није издата употребна дозвола у обједињеној процедури, одлучује по захтевима за издавање копије списа и увида у техничку документацију из општинског архива, издаје потврде о чињеницама о којима води службену евиденцију.

 

Одсек за комуналне послове спроводи поступак доношења програма за постављање мањих монтaжних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама (киосци, тезге, конзерватори и други покретни мобилијари..) по претходно прибављеној сагласности организационих јединица Градске управе надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу са прописом града; одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама у складу са прописом града (баште угоститељских објеката отвореног и затвореног типа); доноси решења о постављању средстава за оглашавање величине до 2м2; доноси решења о постављању мањих монтажних објеката и уређаја за извођење културних, артистичких, спортских и осталих манифестација на површинама јавне намене и у јавном коришћењу; одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, као и време и начин те трговине у складу са законом; одређује време, начин и места на којима се може обављати трговина на мало са покретних средстава или опреме и издаје одобрење за обављање трговине на тим местима у складу са законом којим се уређује трговина; стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању, заштити, коришћењу, развоју и управљању некатегорисаним путевима у насељу и може вршити одржавање и друге послове на саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар блока које су у јавној својини, у складу са програмом који доноси надлежни орган Градске општине Чукарица; прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, прикупља и систематизује податке о квалитету и квантитету промена у животној средини на свом подручју; предлаже мере за уређење јавних зелених површина и дечјих игралишта и објеката јавног осветљења; доноси решења о дозволи ексхумације ради преношења посмртних остатака у земљи и иностранству.

 

Одсек за координацију инвестиционог планирања и урбанистичко-техничке послове даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси град, покреће иницијативе за доношење нових урбанистичких планова, као и измену постојеће планске документације за своје

подручје, прати и обавештава органе Градске општине о свим фазама израде и доношења урбанистичких планова, организује јавну презентацију планске документације у процесу усвајања, информише грађане и потенцијалне инвеститоре о току израде и усвајања урбанистичко- планске документације, координира послове у вези реализације инвестиционих пројеката који се односе на објекте школа, вртића, спортских објеката и објекте установа чији је оснивач Градска општина.

 

Oдељење обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.