-Служба за информационе и комуникационе технологије

Шеф службе:

Гордана Предић

тел: 011/3052-147

e-mail: gpredic@cukarica.rs

 

Служба за информационе и комуникационе технологије обавља следеће послове: развоја и обезбеђивања функционисања јединствене рачунарско-телекомуникационе мреже; одржава рачунарску и комуникациону опрему; обавља послове из области безбедности информационог система; омогућава комуникације са издвојеним локацијама Управе, као и другим државним органима; одржава системски и апликативни софтвер; прати и координира развој електронске управе; пружа помоћ и подршку корисницима информационог система; унапређује организацију рада и модернизацију Управе, кроз увођење савремене информатичке опреме софтвера; припрема радне материјале аката, из делокруга рада службе, за Скупштину, њена радна тела, председника и Веће градске општине; прати прописе из своје надлежности и иницира промене прописа; преко начелника Управе покреће иницијативе из свог делокруга рада, код надлежних државних органа и организација, за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и рад Управе; обавља друге послове из свог делокруга рада, утврђене законом и другим прописима.