-Одељење за послове озакоњења објеката

Начелница одељења:

Ивана Пауновић

e-mail: idanilovic@cukarica.rs

НАДЛЕЖНОСТ ОДЕЉЕЊА:

-утврђивање услова за вођење поступка озакоњења објеката до 400 м2 бруто развијене грађевинске површине;

-спроводи поступак озакоњења објеката, односно делова објеката изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу;

-издаје решења о озакоњењу за објекте односно део објекта који је изграђен, односно реконструисан без грађевинске дозволе односно одобрења за изградњу;

-издаје решења о озакоњењу објеката за објекте за које је издата грађевинска дозвола у поступку легализације, по раније важећим прописима који су регулисали легализацију бесправно изграђених објеката, а за које није издата употребна дозвола у том поступку;

-издаје и решења о озакоњењу за објекте на којима је право својине уписано у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе и један примерак правоснажног решења о озакоњењу доставља организационој јединици Градске управе надлежној за послове озакоњења објеката;

-oбавља послове чувања техничке документације, води списак – преглед издатих решења о озакоњењу;

-издаје потврде о чињеницама о којима води службену евиденцију;

-oбавља и друге послове сходно законским и другим прописима и одлукама.