-Захтев за увођење у посед, по основу правоснажног решења овог органа

Одељење: Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
Одсек: Одсек за имовинско-правне послове

Потребна документација:
- Копија правноснажног решењa, оригинал или оверена копија, по основу кога се тражи увођење у посед

Захтев се пише у слободној форми.

Општинска административна такса: 1023,00 дин
Текући рачун: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 65-011

Место предаје документације: шалтери 1, 2 и 3

Телефон за информације: 3052-210 и 3052-457

Напомена:
Неопходно је да странка ангажује овлашћену геодетску организацију ради обележавања граница грађевинске парцеле приликом увиђаја и увођења у посед.
Документација се може предати сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова