-Извештај из евиденције државне својине за катастарску парцелу

Одељење: Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
Одсек: Одсек за имовинско-правне послове

Потребна документација:
- Захтев

Образац се може набавити у општини.

Општинска административна такса: 640,00 дин
Текући рачун: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 65-011

Место предаје документације: шалтери 1, 2 и 3

Телефон за информације: 3052-210 и 3052-457

Напомена:
Извештај се издаје највише за једну катастарску парцелу (навести број катастарске парцеле старог премера и катастарску општину).
Документација се може предати сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.