-Поништај правоснажног решења о експропријацији земљишта

Одељење: Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
Одсек: Одсек за имовинско-правне послове

Потребна документација:
- Копија правноснажног решења о експропријацији
- Остали писмени докази о правном следбеништву

Захтев се пише у слободној форми.

Републичка административна такса: 900,00 дин
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 65-011

Место предаје документације: шалтери 1, 2 и 3

Телефон за информације: 3052-457 и 3052-210

Напомена:
Документација се може предати сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова