-Закуп неизграђеног грађевинског земљишта на основу акта Градоначелника ради изградње објеката до 800 м2

Одељење: Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
Одсек:
Одсек за имовинско правне послове

Потребна документација:
- Копија плана кат. парцеле
- Лист непокретности за кат. парцеле које су предмет захтева
- Уверење о формирању грађевинске парцеле
- Информација о локацији
- Остали писмени докази

Одељење приступа обради захтева по добијању одобрења од Градоначелника.

Захтев се пише у слободној форми.

Општинска административна такса: 6235,00 динара
Текући рачун: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 65-011

Место предаје документације: шалтери 1, 2 и 3.

Телефон за информације: 3052 - 210 и 3052-457

Напомена:
Документација се може предати сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова