-Службене евиденције

Одељење: Одељење за грађевинске и комуналне послове

и координацију инвестиционог пројектовања

Одсек: Одсек за грађевинске послове

 

Лице овлашћено за вођење и приступ службеној евиденцији:

Поповић Радованка

канцеларија бр. 216

телефон: 3052-240

e-mail адреса: rpopovic@cukarica.rs

 

Одељење за грађевинске и комуналне послове и координацију инвестиционог пројектовања - Одсек за грађевинске послове, води законом прописану евиденцију издатих грађевинских и употребних дозвола. На усмени или писани захтев странке, орган издаје уверења и потврде о чињеницама о којима води службену евиденцију у складу са законом. Уверења и друге исправе о чињеницама о којима се води службена евиденција издају се сагласно подацима из службене евиденције.

 

Захтев за издавање клаузуле правноснажности

Захтев за издавање уверења на основу службене евиденције