-Увид у списе предмета и пројектну документацију

Одељење: Одељење за грађевинске и комуналне послове

и координацију инвестиционог пројектовања

Одсек: Одсек за грађевинске послове

 

Право на увид у предмет или пројектну документацију из грађевинске области, преписивање, односно фотокопирање списа предмета и давање обавештења о току поступка има странка или заинтересовано лице са правним интересом у конкретном предмету. Захтев се подноси у писаној форми. Уколико се конкретни предмет не односи на лице које подноси захтев, потребно је да у захтеву образложи свој правни интерес.

Правни основ административног поступка:

члан 64. и члан 65. Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење).

Законски рок за поступање: осам дана од пријема захтева

Потребна документација:

-Захтев (Захтев за увид или копирање списа предмета)

-доказ о правном основу уколико се предмет не односи на подносиоца захтева (Решење о наслеђивању, Уговор о купопродаји и сл.)

-доказ о уплаћеној такси