-Уверење о посебним деловима објекта

Одељење: Одељење за грађевинске и комуналне послове

и координацију инвестиционог пројектовања

Одсек: Одсек за грађевинске послове

 

Уверење о посебним деловима објекта издаје се на захтев странке, у сврхе уписа података о посебним деловима објекта код надлежне службе за катастар непокретности, за објекте за које је издата употребна или само грађевинска дозвола пре отпочињања спровођења обједињене процедуре, сходно закону којим се уређује планирање и изградња, и то уколико та дозвола не садржи потребне податке о посебним деловима објекта који се уписују у катастар.

Подаци у уверењу потврђују се у складу са техничком документацијом на основу које је издата употребна, односно грађевинска дозвола.

Захтев се подноси у писаној форми са потребним доказима. Захтев нарочито садржи адресне податке о објекту, број катастарске парцеле, податак о намени објекта, односно посебног дела, број и датум одобрења на основу којег је објекат изграђен, а уколико је објекат, односно посебни део настао накнадно (доградњом, пренаменом заједничког простора и др.) број и датум акта на основу којег су ти радови изведени, податке о подносиоцу.

 

Правни основ административног поступка:

члан 30. Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење)

члан 5. став 9. Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Сл. Гласник РС“, бр. 41/2018, 95/2018, 31/2019 и 15/2020)

 

Законски рок за издавање уверења: 30 дана од подношења захтева.

Потребна документација:

1. Захтев

2. доказ о правном интересу (решење о наслеђивању, уговор о купопродаји и сл.)

3.уколико је за објекат издата грађевинска дозвола закључно са 1970. годином, документацију оверену оригиналним печатом Историјског архива Београда(Нови Београд, ул.Палмира Тољатија бр.1), и то:

-правноснажну грађевинску и употребну дозволу за предметни објекат,

- корице пројекта на којима је печат којим се издаје грађевинска дозвола,

-ситуацију или урбанистичке услове за објекат,

-основу етаже на којој се налази посебан део који је предмет захтева,

-основе свих етажа и пресекe уколико је предмет захтева спецификација целог објекта

- записник о извршеном техничком прегледу уколико је за објекат/посебни део издата употребна дозвола

4. Доказ о извршеној уплати административне таксе