-Уверење о времену градње објекта

Одељење: Одељење за грађевинске и комуналне послове

и координацију инвестиционог пројектовања

Одсек: Одсек за грађевинске послове

 

Уверење о времену изградње објекта издаје се на захтев странке, за објекат који је изграђен пре доношења прописа о обавези прибављања грађевинске и употребне дозволе, за који не постоји грађевинска, односно употребна дозвола, а у сврхе уписа података о објекту у јавне књиге

 

Правни основ административног поступка:

члан 30. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење)

чл. 5. став 10. Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Сл. гласник РС“, бр. 41/2015, 95/2018, 31/2019 и 15/2020)

члан 125. Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности („Сл. гласник РС“, бр. 7/2016, 88/2016 и 7/2019-др.правилник).

 

Потребна документација:

1.Захтев

2.доказ о постојању активне легитимације односно правног интереса за издавање уверења (Форма документа: У фотокопији/оригинал или оверен препис на увид)

3.Копија плана катастарске парцеле на којој се објекат налази, са уцртаним објектом, коју издаје РГЗ, Служба за катастар непокретности Чукарица, Шумадијски трг 2, не старија од шест месеци

4.оригинал Уверења о првом снимању објекта, са уписаним подацима о прерачунатим површинама и променама у поступку одржавања премера у смислу површине, које је предметни објекат евентуално претрпео од првобитног снимања до данас и подацима о брисању, које издаје РГЗ, Служба за катастар непокретности Чукарица, Шумадијски трг 2

5.Извод из листа непокретности, који издаје РГЗ, Служба за катастар непокретности Чукарица, Шумадијски трг 2

6.Налаз и мишљење сталног судског вештака грађевинске струке на околност података о времену изградње предметног објекта

7.доказ о уплаћеној такси

8.други докази на којима странка заснива оправданост свог захтева

 

Законски рок за издавање уверења или решења којим се одбија захтев странке: 30 дана од подношења захтева

 

Правни основ за наплату таксе:

Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, ...62/2021-усклађени дин. изн.) тарифни број 1 и 11

 

Сврха уплате: Републичка административна такса

Прималац: ПУ Чукарица

Износ: 660,00 дин

Рачун: 840-742221843-57

Број модела:97

Позив на број:65-011