-Грађевински послови обједињена процедура

Одељење: Одељење за грађевинске и комуналне послове

и координацију инвестиционог пројектовања

Одсек: Одсек за грађевинске послове

 

Надлежна служба спроводи обједињену процедуру у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката до 1.500м2 БРГП, којa обухвата: издавање грађевинске дозволе, издавање решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, (адаптација, санација, реконструкција, промена намене објекта и тд), пријаву радова, темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, измену аката која се прибављају у овој процедури, прибављање сагласности на техничку документацију,издавање употребне дозволе.

Од 01. јануара 2016. године, сви захтеви и сви поступци у оквиру Обједињене процедуре, достава поднесака, аката и документације у обједињеној процедури између подносиоца захтева и надлежног органа, као и између надлежног органа и ималаца јавних овлашћења обављају се искључиво електронским путем кроз Централни информациони систем (ЦИС) који представља систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре.

 

Обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС путем Портала за е-регистрацију.

 

Преглед видео упутстава за коришћење система и упутство за за дигитално потписивање може се наћи на сајту https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Home/Help

 

Све информације од значаја за поступак спровођења обједињене процедуре као и одговоре на најчешће постављена питања у вези са одредбама Закона о планирању и изградњи, прописи и други документи релевантни за област грађевинарства могу се добити на адреси www.gradjevinskedozvole.rs

 

Сва издата акта уписана су у регистар обједињених процедура и објављена су на сајту АПР-а, уз поштовање Закона о заштити података о личности. Јавним објавама о предметима може се приступити на адреси https://ceop.apr.gov.rs/ceopweb/sr-cyrl/home

 

Таксе за списе и радње у поступку обједињене процедуре

Накнада за ЦЕОП

 

Прописи:

Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи

Закон о планирању и изградњи

Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем

Правилник о садржини начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени

Правилник о класификацији објеката

Правилник о енергетској ефикасности зграда

Уредба о локацијским условима

Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта саставу комисије садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу осматрању тла и објекта

Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке докумeнтације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи

 

Остали прописи у примени:

Закон о становању и одржавању зграда

Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду

Закон о основама својинскоправних односа

Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова